Algemene verkoopsvoorwaarden 

1. Al onze prestaties geschieden tegen de hiernavolgende voorwaarden welke alleen geldig zijn .
De koper, door het feit van de koop, wordt verondersteld ze te kennen en ze te aanvaarden.
2. Al onze facturen zijn  betaalbaar binnen de 14 dagen tenzij anders vermeld.
3. In geval van niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
een intrest verschuldigd van 1,5 procent per maand op het factuurbedrag.
4. Bij onverantwoorde of ongegronde niet-betaling op de vervaldag of daarna is 
door de schuldenaar van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling
vereist is, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding en voor buitengerechtelijke kosten 
een bedrag van 20 procent met een minimum van €100. per factuur op het
verschuldigd factuurbedrag te betalen, dit onverminderd het bepaalde onder artikel 3.
5. De installateur heeft het recht de prestaties te schorsen in geval van het onbetaald blijven
 van vroegere facturen.
6. Alle klachten waartoe de facturen aanleiding kunnen geven dienen per aangetekend 
schrijven aan de maatschappelijke zetel te worden bekendgemaakt binnen de 8 dagen
 na de factuurdatum
Na deze termijn worden ze onherroepelijk beschouwd als zijnde laattijdig.
7. Alle gebeurlijke geschillen waartoe de facturen of leveringen aanleiding kunnen geven,
zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbank die territoriaal bevoegd is voor de woonplaats van ELGICO  bvba
8. Alle briefwisseling & inningkosten zijn ten laste van de klant
9. Verkochte goederen worden niet verwisseld noch teruggenomen.
10. De geleverde goederen blijven eigendom van ELGICO bvba tot volledige betaling van de
factuur door de klant. ART 101 Faillissementenwet

Betalingsvoorwaarden :  
30% na klaarsteken potten en leidingen
30% na afwerk schakelkast en plaatsen stopcontacten en schakelaars
40% na aflevering keuringsverslag  AIB VINCOTTE en oplevering van de werken.